top of page

אמת-מידה מציעה מעטפת כוללת של שירותי מחקר חברתי יישומי

3.png
2.png
1.png

אנו מציעים ליווי שוטף לאורך שלבי החיים השונים של תכניות חברתיות וחינוכיות:

בשלבי התכנון, היישום, הבקרה השוטפת, הלמידה והפקת הלקחים להמשך.

פיתוח מדיניות

הפרשנות המסורתית לניתוח ועיצוב מדיניות מציעה לבחון באופן רציונלי קשרים לינאריים ברורים וסגורים בין הגדרת בעיה, ומציאת פעולה שתוביל לתוצאה רצויה ולפתרון הבעיה. מקובל להציג קשר זה כתהליך מעגלי הבנוי משלבים מוגדרים, כפי שמתואר בתרשים 1

אז איך אנחנו עושים זאת?

פיתוח מדיניות

מדיניות יכולה להיות מכשיר רב עוצמה ביצירת שינוי חברתי. על מנת להבטיח שינוי חברתי מיטיב ואפקטיבי, אנו באמת-מידה מציעים להקדים לעשייה ניתוח מעמיק, הלוקח בחשבון מגוון רחב של תרחישים, נקודות מבט של קבוצות אוכלוסייה שונות, והיכרות עם תכניות אשר יושמו במקומות אחרים בארץ ובעולם.

ואולם, המהלך הלינארי יכול להיות מורכב יותר: למשל, כאשר חלופה אחת, העשויה להיטיב עם קבוצת אוכלוסייה אחת, עשויה להרע עם קבוצת אוכלוסייה אחרת; או כאשר מדיניות נתונה אינה תוצר של החלטות מושכלות באשר מה נכון לעשות וכיצד, אלא תוצר של בחירות ערכיות, העדפות אישיות, לחצים פוליטיים, אידיאולוגיות או טרנדים עונתיים המתחלפים מעת לעת.

גם המדיניות עצמה, ברגע שהיא מוגדרת ומיושמת, הופכת להיות אובייקט של שינוי, תנועה ודינמיקה: היא יוצרת מרחבים חברתיים חדשים, יחסי כוח חדשים, עמדות פוליטיות ואתרים חדשים של השפעה: היא איננה תצורה סגורה, ואין לראותה באופן מהותני, אלא כחלון לתהליכים שבהם פועלים מגוון של סוכנים (agents). בסופו של דבר, המאפיין הבולט ביותר של מדיניות הוא זה, שברגע שהיא מוגדרת ומיושמת, היא הופכת להיות בעצמה אובייקט של שינוי תנועה ודינמיקה, כפי שמומחש בתרשים 2.

זוהי בדיוק הסיבה לצורך בליווי מחקרי יסודי ומעמיק: לייצר מדיניות המונעת מהחלטות רציונליות, הנסמכת על ראייה רחבה ומפורטת של השדה, ועל היכרות עם צרכיהם הייחודיים של קבוצות אוכלוסייה שונות.

אנו באמת-מידה מציעים כי למרות הקשיים ביישום של הגישה הרציונלית-לינארית, עדיין נכון להסתמך עליה כבסיס לעיצוב ותכנון מדיניות. גישה זו לקבלת החלטות משמשת אותנו בעיקר כדגם נורמטיבי, מתוך הבנה שהתנאים המחייבים אינם מתממשים ואינם יכולים להתממש במלואם. מכאן שבתהליך של קביעת מדיניות יש להתחשב גם בגורמים ובנסיבות רבות אחרות - בשחקנים המרכזיים המעורבים במציאות החברתית, באינטרסים ובעמדות שלהם, במבנים הארגוניים בהם היא מתקיימת, במרחב החברתי והפוליטי ובאינטראקציות שבין כל אלה.

במטרה להמשיג אסטרטגיות אפקטיביות לפעולה בהקשר חברתי קונקרטי, אמת-מידה מציעה שירותים של פיתוח ועיצוב מדיניות, המספקים נקודות מבט רחבות והשוואתיות להתמודדות עם בעיות בשדה החברתי – מהארץ ומהעולם. על מנת לספק מענים מדויקים לאתגרים החברתיים השונים הנחקרים, אנו מצרפים מומחי תוכן רלוונטיים לצוות המחקר האינטגרטיבי.

תרשים 1

תרשים 2

9.gif
10.gif
הערכת מדינות

תפקידם של מחקרי הערכה לספק תשובות ליזמים ולמובילים של מדיניות חברתית באשר לאופנויות היישום של התכניות שהגו: האם הפעולות הנהוגות הלכה למעשה, על ידי בעלי תפקידים שונים בשדה החברתי, עומדות בהלימה עם הנחות העבודה והחזון שהוגדרו מלכתחילה? האם המדיניות, כפי שעוצבה או מיושמת, מחוללת את התמורות הרצויות בשדה? או האם יש מקום לעדכן ולעצב מחדש את הנחות הבסיס של התכנית?

מחקרי הערכה

אז איך אנחנו עושים זאת?

66.png

המודל הלוגי

באמת-מידה, הערכת תכניות "רצות" נבנית על-פי המודל של הערכה מעצבת, המספקת למקבלי החלטות ידע לצורך ניהול ועדכון של תכניות הפעילות, תוך כדי פעילותן השוטפת; וכן על-פי המודל של הערכה מסכמת המזהה מוקדי הצלחה ואפקטיביות הראויים להפניית משאבים עתידיים.

מחקר הערכה טוב מתחיל מפירוק התופעה הנחקרת, מיפוי מכלול המשתנים הרלוונטיים הנוגעים לה, זיהוי ראשוני של קשרים פנימיים ביניהם ומיקוד שאלות. דרך מקובלת לארגן את ריבוי המשתנים הקשורים בתכנית הינה באמצעות המודל הלוגי, המציג באופן גרפי וברמת פירוט גבוהה ביותר את המרכיבים המרכזיים של התכנית: את המאפיינים, הצרכים, התשומות, התפוקות והתוצאות של תכנית התערבות. המודל הלוגי מדגים באופן חזותי קשרים לינאריים אפשריים בין אותם המרכיבים. המודל הלוגי מכוון לסייע בניסוח מודל של שינוי, המכוון להשגת תוצאות. זהו כלי בעל שימוש נרחב. באפשרותו לספק מידע לתכנון אסטרטגי, מרמת הלקוח הבודד ועד לאוכלוסיית לקוחות ולהשגת מימון לתכניות התערבות.

צוות אמת-מידה מסייע לארגונים להמשיג ולארגן את התכניות שלהם באמצעות המודל הלוגי.

ניטור תהליכים

מחקרי הערכה

המעריך מחפש אחר ממצאים בשדה, מכל סוג שהוא, לאו דווקא כאלה אשר הוגדרו מראש במודל הלוגי. מתוקף תפקידו כחיצוני לארגון וכמי שאינו תלוי ביחסי הכוח הפנים ארגוניים, הוא יכול להיות פתוח אל הממצאים השונים העולים בשדה. לבדוק ולאשש את ההסברים מול הממצאים, ומול אופנויות הפעולה בשטח. לעיתים קרובות התוצאה של הבדיקה היא עדכון מודלים ועקרונות פעולה של הארגון והתאמתם לצרכים המשתנים תדיר בשדה.

ניטור תהליכים והישגים

לצד ניתוחי עומק של תהליכים וכוחות הפועלים בשדה, אמת-מידה מספקת שירותים של איסוף נתונים, והנגשתם למקבלי החלטות בכל רמות הארגון, לצורך מעקב שוטף ובקרה אחר יישום מדיניות ותכניות.

לצורך תהליכי קבלת החלטות מושכלות, ארגונים המובילים מדיניות ותכניות חברתיות נדרשים לאסוף ולתעד מגוון של נתונים שוטפים אודות הפעילויות שלהם. אנו מסייעים לארגונים לבנות מערכת ממוחשבת לאיסוף נתונים (גם באמצעי מחשוב הזמינים בכל ארגון, כמו באמצעות Microsoft Excel); ולהגדיר סרגל מדדים ייחודי לכל תכנית בארבעה רבדים עיקריים:

  • ברובד של התשומות - המשאבים והתשתיות הארגוניות.

  • ברובד של התהליכים והביצועים של בעלי תפקידים שונים בארגון.

  • ברובד של המשתתפים בפעילויות – מאפייניהם וצרכיהם, דפוס ההשתתפות שלהם בפעילויות וכד'.

  • ברובד של ההישגים והתוצאות.

מאגר נתונים מפורט ועשיר הנצבר במחשבי הארגון יכול להוות  אוצר יקר ערך, אם משכילים לנצל אותו לצורך למידה והפקת לקחים להמשך. אנו מציעים לארגונים עזרה בניווט בים הנתונים בשתי דרכים עיקריות:

  • עריכת ניתוחים סטטיסטיים לזיהוי תופעות חשובות, קשרים משמעותיים ומגמות. לדוגמה: ניתוח לזיהוי הגורמים בעלי התרומה המשמעותית ביותר לשביעות רצון משירותי הארגון, מאפשר למקד את השקעת הארגון בשיפור גורמים אלה.

  • אפיון מערכת של מדדים עיקריים לבקרה ומעקב שוטף עבור הארגון. לדוגמה: הקמת לוח מחוונים (Dashboard) המתעדכן באופן אוטומטי, ומספק תמצית בהירה, קומפקטית ופשוטה של הנתונים המצטברים ברמות הארגון השונות.

 

אז איך אנחנו עושים זאת?

המטרה של ניטור תהליכים והישגים היא זרימת נתונים ומידע מהשטח למטה

הארגון – אך לא רק! לניטור תהליכים והישגים יש תוצרי לוואי חשובים לא פחות:

  • הטמעה של תרבות קבלת החלטות מבוססות נתונים בכל רמות הארגון.

  • יצירת ערוץ לתקשורת דו-כיוונית ממטה הארגון לצרכני השירות והעובדים בשלוחות השונות, ולהיפך. 

  • יצירת דרך אפקטיבית להעברה ולהפצה של אסטרטגיה חדשה מהמטה ועד אחרון העובדים ומשתתפי התכנית; זוהי דרך להעביר את המסר כי הארגון מתכוון ברצינות להטמיע שינויים.

  • העברת המסר כי חשוב למטה הארגון לדעת מה חושבים או מרגישים צרכני השירות והעובדים בשלוחות; מדידה שמה את כל השותפים המעורבים 'במרכז'.

הידעת?

חומרים-לאתר--סבב-תיקונים-1-.gif
bottom of page